Statutul Asociatiei Romane de Permacultura

ARTICOLUL 1

 1. se constituie Asociația Română de Permacultură care va fi menţionată în toate documentele emise de aceasta;
 2. Asociatia are ştampilă, emblemă şi insignă proprii.

ARTICOLUL 2

 1. sediul Asociația Română de Permacultură este în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr 135 apt 26 judetul Cluj.
 2. sediul se poate muta la o altă adresă în conformitate cu decizia Adunării Generale a Asociației Române de Permacultură.
 3. Asociatia poate înfiinţa unităţi economice în conformitate cu prevederile legale.
 4. Asociatia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

ARTICOLUL 3
Forma juridica:

 1. Asociația Română de Permacultură se constituie ca persoană juridică română (de drept privat), independentă, pe baza liberului consimţământ, ca asociaţie nonguvernamentală, non-profit şi se poate bucura de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 2. Asociația Română de Permacultură îşi începe funcţionarea din momentul înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice de la instanţa de drept comun;
 3. Asociația Română de Permacultură îşi rezervă dreptul de a întreţine relaţii de colaborare sau de afiliere cu alte organizaţii şi sindicate;
 4. Asociația Română de Permacultură îşi păstrează independenţa faţă de alte organizaţii şi sindicate, de organele administrative de stat, structurile administrative şi partidele politice, supunându-se acţiunii generale de supraveghere;
 5. Asociatia îşi poate constitui filiale în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ARTICOLUL 4
Permacultura (agricultura permanenta) este designul constient si intretinerea unor ecosisteme productive din punct de vedere agricol caracterizate prin diversitatea, stabilitatea si rezistenta specifica ecosistemelor naturale. Permacultura este interactiunea armonioasa a mediului cu oamenii rezultand in furnizarea de hrana, energie, adapost, si a altor nevoi materiale si spirituale intr-o maniera regenerativa. Permacultura contribuie decisiv la stabilitatea ordinii sociale. Designul prin permacultura este un sistem ce asambleaza componente conceptuale, materiale, si strategice intr-o forma care prin functionarea sa este benefica tutror formelor de viata.

ARTICOLUL 5
Asociația Română de Permacultură are următoarele scopuri:

 1. Promovarea principiilor permaculturii de grija fata de pamant, grija fata de comunitate si redistribuire echitabila a surplusului;
 2. Informarea publicului larg asupra principiilor permaculturii;
 3. Protejarea mediului inconjurator;
 4. Dezvoltarea agriculturii sustenabile si regenerative, de dezvoltare durabila a ecosistemelor si comunitatilor umane;
 5. Promovarea educatiei specifice permaculturii, de protejare a mediului, de dezvoltare a agriculturii durabile si regenerative, de dezvoltare durabila a ecosistemelor si comunitatilor umane;
 6. Promovarea designului si redesignului durabil al spatiilor naturale si construite: urbane si rurale, a diverselor peisaje dupa principiile permaculturii;
 7. Promovarea recuperarii si imbunatatirii calitatii mediului inconjurator;
 8. Aplicarea practica a principiilor permaculturii;
 9. Promovarea biodiversitatii ;
 10. Popularizarea si promovarea lucrarilor si autorilor din domeniul permaculturii;
 11. Promovarea unui mod si stil de viata sanatos in randul tuturor categoriilor sociale;
 12. Aplicarea principiilor permaculturii in domeniile alimentatiei sanatoase, reciclarii materialelor, energiilor regenerabile, dezvoltarii unor stiluri de viata alternative si in toate aspectele vietii sociale si economice;
 13. Participarea la nivel european si international in dezvoltarea permaculturii si a initiativelor legate de aceasta;
 14. Reprezentarea membrilor sai la nivel european si international;
 15. Reprezentarea membrilor săi faţă de:
 • Protecţia Mediului şi alte instituţii publice care vizează obiective similare cu cele ale Asociatiei noastre;
 • Alte organizaţii şi asociaţii naţionale şi internaţionale pe aceeaşi linie de acţiune;

ARTICOLUL 6
Asociația Română de Permacultură îşi realizează scopul prin:

 1. organizarea de acţiuni pentru informarea, conştientizarea oamenilor privind permacultura;
 2. organizarea de cursuri, seminarii, ferme didactice si alte activitati de invatare formala si non-formala pentru transmiterea cunostintelor, aptitudinilor si valorilor permaculturii;
 3. acţiuni de voluntariat ale membrilor săi;
 4. participarea activă la o serie de proiecte iniţiate de alte organizaţii sau foruri;
 5. organizarea unor campanii de popularizare a principiilor Asociatiei;
 6. atragerea de sponsorizări şi susţineri din partea persoanelor care manifestă interes comun cu cel al Asociatiei;
 7. desfăşurarea de activităţi editoriale şi de promovare a principiilor ecologice (tehnoredactare, editare, tipărire, aplicaţii multimedia, filme cu caracter ştiinţific, documentar, informaţional);
 8. dezvoltarea de programe de permacultura în regim de parteneriat cu instituţiile publice;
 9. promovarea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate;
 10. organizarea de mobilităţi şi schimburi de experienţă cu instituţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 11. stabilirea de contacte strânse cu Protecţia Mediului, directia silvica, organisme si institutii locale, centrale si interntionale şi alte instituţii publice şi asistarea lor în acţiunile care concură cu cele ale Asociatiei;
 12. Asociatia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor va fi întotdeauna returnat în contul Asociatiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociatiei. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administraţie şi nici unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociatiei, cu excepţia plăţii salariilor şi onorariilor;
 13. realizarea de proiecte pentru finanţări nerambursabile;
 14. realizarea uni website propiru.
 15. acţiuni de împădurire şi reîmpădurire;
 16. stabilirea de contacte cu alte asociaţii în vederea realizării unor scopuri şi proiecte comune;
 17. acţiuni de igienizare a cursurilor de apă, a pădurilor şi a spaţiilor verzi;
 18. campanii de informare şi conştientizare a oamenilor cu privire la necesitatea şi importanţa reciclării materialelor refolosibile şi a colectării materialelor nocive;
 19. acţiuni de colectare a deseurilor periculoase, nepericuloase sau inerte in vederea reciclarii sau livrarii acestora către centrele specializate;
 20. conştientizarea şi educarea populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului şi resurselor naturale;
 21. ecologizarea si reabilitarea unor situri contaminate / degradate;
 22. promovarea voluntariatului;
 23. implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor comunitare;
 24. implicarea în activităţi social-culturale;

ARTICOLUL 7
Asociația Română de Permacultură acceptă ca membri persoanele care doresc să se înscrie în cadrul său, fără deosebire de naţionalitate, vârstă, sex, religie, convingeri politice în condiţiile prezentului articol. Asociatia poate avea ca membri persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate care recunosc statutul şi programul de activitate al Asociatiei.
Primirea noilor membri trebuie să aibă aprobarea Consiliului Director.
În componenţa Asociatiei intră următoarele categorii de membrii:

 1. Membri fondatori – sunt persoane care au participat la înfiinţarea Asociatiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale. Aceştia sunt în număr de 3, conform procesului verbal de constituire al Asociatiei.
 2. Membri– sunt cei care au plătit cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală.
 3. Voluntari – sunt cei care au semnat un Contract de Voluntariat cu Asociatia.
 4. Membri de onoare – sunt acele persoane care au adus o reală contribuţie Asociatiei.

ARTICOLUL 8
Calitatea de fondator al Asociației Române de Permacultură se poate pierde prin:

 1. retragere;
 2. excludere de către Adunarea Generală în cazul unor activităţi contrare prezentului statut sau care dăunează în mod direct sau indirect intereselor Asociatiei;
 3. prin dizolvarea Asociatiei;
 4. deces.

ARTICOLUL 9
Membrii Asociației Române de Permacultură au următoarele drepturi:

 1. de a participa la şedinţele Adunării Generale;
 2. de a-şi exprima opinia prin vot;
 3. de a solicita şi primi sprijinul Asociatiei în probleme ce ţin de competenţa sa;
 4. de a se retrage din cadrul Asociatiei;
 5. de a fi continuu informaţi despre activitatea Asociatiei;
 6. de a beneficia de toate disponibilităţile Asociatiei în acţiuni ce nu contravin prezentului statut;
 7. de a fi informaţi în legătură cu activitatea Asociatiei;
 8. de a fi menţionaţi în documentele Asociatiei;
 9. de a primi recompense materiale şi onorifice pentru activitatea desfăşurată conform hotărârilor Consiliului Director;
 10. dreptul de a participa la toate acţiunile Asociatiei;
 11. dreptul de a consulta bazele de date, lucrările, publicaţiile şi orice materiale documentare de care dispune Asociatia;
 12. dreptul de a colabora la publicaţiile Asociatiei;
 13. dreptul de a alege şi de a fi ales în condiţiile stipulate în statut;
 14. alte drepturi conferite de statut şi regulamentele interne.

Voluntarii Asociației Române de Permacultură au următoarele drepturi:

 1. de a participa la şedinţele Adunării Generale;
 2. de a solicita şi primi sprijinul Asociatiei în probleme ce ţin de competenţa sa;
 3. de a se retrage din cadrul Asociatiei;
 4. de a fi menţionaţi în documentele Asociatiei;
 5. de a primi recompense materiale şi onorifice pentru activitatea desfăşurată conform hotărârilor Consiliului Director;
 6. dreptul de a participa la toate acţiunile Asociatiei;
 7. dreptul de a consulta bazele de date, lucrările, publicaţiile şi orice materiale documentare de care dispune Asociatia;
 8. dreptul de a colabora la publicaţiile Asociatiei;
 9. dreptul de a alege şi de a fi ales în condiţiile stipulate în statut;
 10. alte drepturi conferite de statut şi regulamentele interne.

ARTICOLUL 10
Membrii Asociației Române de Permacultură au următoarele îndatoriri:

 1. de a respecta prevederile prezentului statut de funcţionare;
 2. de a contribui la îndeplinirea scopurilor Asociatiei;
 3. de a nu întreprinde acţiuni care să lezeze interesele Asociatiei;
 4. de a respecta şi sprijini hotărârile conducerii Asociatiei;
 5. de a plăti cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală. Dacă aceasta nu este plătită timp de 2 ani consecutiv ei pierd calitatea de membri.

Voluntarii Asociației Române de Permacultură au următoarele îndatoriri:

 1. de a respecta prevederile prezentului statut de funcţionare;
 2. de a contribui la îndeplinirea scopurilor Asociatiei;
 3. de a nu întreprinde acţiuni care să lezeze interesele Asociatiei;
 4. de a respecta şi sprijini hotărârile conducerii Asociatiei;

ARTICOLUL 11
Organele de conducere şi control ale organizaţiei sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

ARTICOLUL 12
Forul Suprem de decizie al Asociației Române de Permacultură este Adunarea Generală.

ARTICOLUL 13
Adunarea Generală se întruneşte după cum urmează :

 1. în sesiunea ordinară a Adunării Generale, care are loc anual;
 2. în sesiuni extraordinare ce pot fi convocate la cererea Consiliului Director al Asociatiei sau la cererea a 2/3 din membri;
 3. la Adunarea Generală pot participa, în calitate de invitaţi şi specialişti în domeniu, persoane din ministere şi alte instituţii sau organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale din ţară şi străinătate.

ARTICOLUL 14
Adunarea Generală:

 1. este statutară în condiţiile convocării cu cincisprezece zile înainte de a avea loc şi a întrunirii unui cvorum de jumătate plus unu din numărul de membri ai Asociatiei veniţi personal;
 2. dacă Adunarea Generală nu a fost statutară din punct de vedere al numărului membrilor prezenţi la şedinţă, se convoacă din nou Adunarea Generală în termen de maxim zece zile, ea devenind statutară indiferent de numărul membrilor.

ARTICOLUL 15
Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

ARTICOLUL 16
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociatiei ;
 2. modifică actul constitutiv şi statutul;
 3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 4. alege şi revocă membri din Consiliul Director în condiţiile prezentului statut;
 5. controlează activitatea Consiliului Director;
 6. revocă mandatele membrilor organelor de conducere, administraţie şi control când periclitează interesele Asociatiei;
 7. aprobă înfiinţarea de filiale în conformitate cu Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000;
 8. orice alte atribuţii prevăzute în lege;
 9. stabileşte cotizaţiile;
 10. înfiinţarea de unităţi economice în conformitate cu art. 40 din legea 21/1924.

ARTICOLUL 17
Între sesiunile Adunării Generale, conducerea şi administrarea Asociatiei sunt asigurate de către Consiliul Director, care este organul executiv al Asociatiei.

ARTICOLUL 18
Consiliul Director este format din primii trei clasaţi în urma votului din cadrul Adunării Generale. Durata mandatului acestora este de doi ani. Contribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director se vor stabili în Regulamentul intern de funcţionare. Îşi pot depune candidatura pentru o funcţie în Consiliul Director doar membrii ai Asociatiei, majori, care s-au înscris în Asociaţie de cel puţin şase luni.
Membrii Consiliului Director nu pot face parte din organele de conducere sau administraţie ale unei organizaţii cu obiective similare.

ARTICOLUL 19
Consiliul Director reprezintă interesele tuturor membrilor sau voluntarilor Asociatiei.

ARTICOLUL 20
Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie la cererea unuia dintre membrii săi, cel puţin o dată pe lună, prezidat de Preşedinte. Consiliul Director funcţionează statutar în prezenţa a trei din membrii săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă.

ARTICOLUL 21
Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. este organul executiv al Asociatiei;
 2. aprobă şi urmăreşte derularea programelor Asociatiei;
 3. stabileşte atribuţiile fiecărui membru;
 4. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei;
 5. administrează patrimoniul Asociatiei;
 6. aduce la îndeplinire hotărârile şi recomandările Adunării Generale;
 7. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociatiei;
 8. convoacă Adunarea Generală;
 9. întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociatiei;
 10. înfiinţează comisii de specialitate pentru anumite activităţi ale Asociatiei;
 11. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociatiei;
 12. avizează admiterea de noi membri;
 13. numeşte membrii de onoare;
 14. propune Adunării Generale constituirea filialelor Asociatiei şi numeşte conducerea acestora;
 15. stabileşte contacte cu parteneri de afaceri, cu administraţia de stat, cu organizaţii similare neguvernamentale sau guvernamentale, cu legislativul;
 16. aprobă acordarea de premii pentru activităţi deosebite;
 17. stabileşte numărul şi cuantumul burselor şi premiilor;
 18. propune membrii pentru excludere;
 19. primeşte, analizează şi rezolvă memoriile, scrisorile, reclamaţiile şi sugestiile venite din partea membrilor şi a terţilor.

ARTICOLUL 22
Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

ARTICOLUL 23
În caz de demisie, suspendare sau excludere, a unui membru al Consiliului Director, acesta poate fi înlocuit prin numirea în respectiva funcţie de către Consiliul Director a unui alt membru al Asociatiei, cu mandat interimar până la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

ARTICOLUL 24
Asociatia este reprezentată în relaţiile cu terţi în Justiţie şi în faţa altor autorităţi, de Preşedintele Consiliului Director.

ARTICOLUL 25
Preşedintele este ales de Consiliul Director dintre membrii acestuia cu majoritate absolută de voturi.
Mandatul Preşedintelui este de doi ani, şi poate fi reales consecutiv o singură dată.
Preşedintele numeşte dintre ceilalţi membrii ai Consiliului Director, Vicepreşedintele şi Secretarul.
Asigură reprezentarea Asociatiei în relaţiile cu alte persoane juridice din ţară sau de peste hotare.
Urmăreşte realizarea deciziilor Consiliului Director.

ARTICOLUL 26
Cenzorul este organul de control financiar al Asociatei şi este ales de Adunarea Generală. Mandatul acestuia este de doi ani.
Cenzorul poate face parte din membrii Asociatiei (dar nu poate face parte din Consiliul Director).
Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. verifică activitatea financiar-contabilă a Asociatiei, gestionarea patrimoniului acesteia;
 2. întocmeşte şi prezintă periodic rapoarte Consiliului Director la cererea acestuia şi raportul anual referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociatiei;
 3. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate; are dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.

Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune.
Cenzorul poate renunţa la funcţie cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor lui.
Cenzorul îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea cenzorului se aprobă de Adunarea Generală.

ARTICOLUL 27
Patrimoniul iniţial al Asociației Române de Permacultură este de 600 (sase sute) RON constituit din contribuţia membrilor.

ARTICOLUL 28
Fondurile şi patrimoniul Asociatiei se creează prin următoarele mijloace:

 1. cotizaţii anuale al căror cuantum este stabilit de către Adunarea Generală;
 2. venituri realizate din activităţi economice directe;
 3. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 4. sponsorizări, donaţii, contribuţii, subvenţii, succesiuni, alte fonduri obţinute de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate şi din alte mijloace prevăzute de lege.

Donaţiile, sponsorizările, subvenţiile, contribuţiile şi succesiunile se primesc numai în urma aprobării Consiliului Director. Resursele şi veniturile Asociatiei sunt folosite exclusiv pentru finanţarea activităţilor statutare.
Fondurile Asociatiei vor fi păstrate într-un cont bancar propriu.

ARTICOLUL 29
În caz de abateri disciplinare, de încălcări ale prezentului statut de funcţionare sau a prejudicierii grave a imaginii Asociatiei, vinovaţii sunt pasibili, în funcţie de gravitatea faptei comise, de următoarele sancţiuni:

 1. mustrare scrisă sau verbală;
 2. suspendare pe termen limitat (maxim două luni);
 3. excluderea.

Sancţiunile se dau de către Consiliul Director.
Înscrierea în cadrul Asociatiei a celor excluşi se face la cinci luni de la excludere, numai cu acordul Consiliului Director.

ARTICOLUL 30
Dizolvarea Asociatiei are loc în următoarele cazuri : de drept, prin hotărârile Judecătoriei sau Tribunalului, după caz, prin hotărârea Adunării Generale şi în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/31.01.2000. Lichidarea Asociatiei se realizeaza in conformitate Ordonanţa Guvernului nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/31.01.2000.
În cazul dizolvării Asociatiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi trimise către o organizaţie nonguvernamentală, cu scop asemănător, în condiţiile Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţei Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000.

ARTICOLUL 31
Toţi membrii si voluntarii ai Asociației Române de Permacultură sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut de funcţionare şi ale regulamentului de ordine interioară.

ARTICOLUL 32
Utilizarea în scop personal a informaţiilor şi facilitaţilor obţinute datorită calităţii de membru deţinute în Asociaţie trag după sine sancţionarea conform articolului 29 din prezentul statut.
Prezentul STATUT poate fi modificat numai de către Adunarea Generală cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţei Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *